07:16
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

З А П О В Е Д №РД-151 от 08.03.2024г.


 08.03.2024 11:57

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-82 06.02.2024г.


 09.02.2024 09:19

З А П О В Е Д №РД-603 от 15.09.2023г.О Б Я В Я В А М : Резултатите от проведения на 14.09.2023г. публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от десет години на общински имот


 18.09.2023 16:28

Резултата от проведения на 23.08.2023г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост съгласно Заповед № РД-546/24.08.2023 г.


 25.08.2023 11:55

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от десет години с право на продължаване по реда на ЗОС и ЗАЗ на земеделски общински имот с идентификатор 48492.72.1(стар №072001), с площ 207,260дка, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в местността „Лозята“ в землището на с.Михайлово, обл.Враца


 16.08.2023 10:57

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-468 24.07.2023г.


 25.07.2023 08:52

З А П О В Е Д №РД-110 от 13.02.2023г.


 16.02.2023 08:24

Препис - извлечение от Заповед № РД-35/ 13.01.2023г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещени


 13.01.2023 09:10

Заповед № РД-668/29.10.2021 за обявявнане наРезултатите от проведения на 28.10.2021г. публично оповестен конкурс за продажбата шест броя маломерни о?


 29.10.2021 09:07

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-559 от28.09.2021г.


 29.09.2021 08:36

З А П О В Е Д №РД-598 от 27.09.2021г. - резултат от проведен търг


 27.09.2021 08:31

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-525/26.08.2021 г.


 31.08.2021 11:11

З А П О В Е Д №РД-445 от 29.07.2021г


 02.08.2021 09:12

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-346/25.06.2021г.


 28.06.2021 10:18

З А П О В Е Д №РД-224 от 15.04.2021г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско по


 16.04.2021 10:23