17:20
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД-151

 

от 08.03.2024г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 от Наредба №5 на ОбС-Хайредин и във връзка с Протоколи №1 и №2 на комисията, провела публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  сграда със застроена площ 53кв.м.  УПИ-XVIII, пл.№2195 в кв.49 по регулационния план на с.Хайредин(автоспирка), актувана с Акт за частна общинска собственост №119/20.05.2009г., за извършване на търговска дейност на дребно с препарати за растителна защита и торове - агроаптека/съгласно Удостоверение №2/06.04.2015г. за въвеждане в експлоатация на строеж сградата е преустроена в агроаптека/, назначена с моя Заповед №РД-82/06.02.2024г.

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М  :

 

         Резултатите от проведения на 07.03.2024г. публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда за извършване на търговска дейност на дребно с препарати за растителна защита и торове - агроаптека, както следва:

1.Определям „Бенц Партс“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.“Димитраки Хаджитошев“ №1 ап.2 за спечелил публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  сграда със застроена площ 53кв.м.  УПИ-XVIII, пл.№2195 в кв.49 по регулационния план на с.Хайредин(автоспирка), актувана с Акт за частна общинска собственост №119/20.05.2009г., за извършване на търговска дейност на дребно с препарати за растителна защита и торове - агроаптека/съгласно Удостоверение №2/06.04.2015г. за въвеждане в експлоатация на строеж сградата е преустроена в агроаптека/ , с месечен наем в размер на 3лв. за кв.м.  с ДДС или общо за цялата сграда 159лв. с ДДС.

Внесеният депозит се трансформира в гаранция за изпълнение на договора.

         Заповедта да се постави на информационните табла на Общинска администрация Хайредин и на кметствата, както и на  интернет страницата на общината, а така също да се изпрати до спечелилият търга.

         След като заповедта влезе в сила, спечелилият търга следва в 14-дневен срок  да  се яви в Общинска администрация Хайредин за сключване на договор за наем.

         Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

        

 

 

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин

 

                                                       

Съгласувал:

ГАБРИЕЛА МИЛЧЕВА

Директор на Дирекция „ЕИДУТ“

 

 

 

Изготвил:……………….

                /Цв.Гущерски/

 

 

Подписите са заличени съгласно ЗЗЛД.