16:16
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Патронажна грижа + в Община Хайредин

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ ПО ОП "РЧР" - "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"

Община Хайредин подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Патронажна грижа +“ за предоставяне на услуга в помощ на жителите в общината за преодоляване на последиците от  COVID – 19 на стойност 121 591,53 лева с период на изпълнение 13 месеца.

По проекта ще бъдат назначени 4 броя Социални асистенти на минимална работна заплата на 8 часов работен ден, които ще оказват съдействие на с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, поставени под карантина, за които има необходимост от почасови услуги като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от общината. За оказване на помощ и за грижа за здравословното състояние на потребителите ще бъде назначено и медицинско лице и психолог.

В помощ на социалните институции на територията на Община Хайредин, ще бъдат назначени 5 броя чистач – хигиенисти, които ще оказват съдействие на персонала в институциите за спазване на всички мерки за ограничаване разпространението на COVID – 19 сред потребителите на услугата.

Желаещите да предоставят услугата „Социален асистент“ и „Чистач – хигиенист“  могат да кандидатстват по така обявените позиции като подадат заявление в Община Хайредин в срок до 17:00 часа на 18.06.2021 г.

Желаещите ползватели на услугата могат да подадат заявление на място или да се обадят на телефон 09166/22-36 за връзка с екипа по проекта, който ще и попълни заявлението.

Документи необходими за кандидатстване за „Социален асистент“:

 • Заявление - тук
 • Автобиография
 • Декларация  по образец
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

Документи необходими за кандидатстване за „Чистач - хигиенист“:

 • Заявление - тук
 • Автобиография
 • Декларация  по образец
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

Документи за кандидатстване за медицинско лице по проекта:

 • Заявление - тук
 • Автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Декларация  – по образец;
 • Други

ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН – С. ХАЙРЕДИН, С. МИХАЙЛОВО, С. МАНАСТИРИЩЕ И С. РОГОЗЕН

Протокол № 1 за класираните потребители

Протокол № 2 за класираните лица за длъжността "Социален асистент"

Протокол № 3 - медицинско лице

Протокол № 4 за класираните лица за длъжността "Чистач - хигиенист"

Съобщение

Във връзка с реализирането на проекта "Патронажна грижа + в Община Хайредин" и Договор № BG05M9OP001-6.002-0152-C01 считано от 01.07.2021 г. са назначени 5 броя лица на длъжност "Чистач - хигиенист" разпределени в Дом за стари хора - с. Хайредин и Защитено жилище с. Манастирище.

Съобщение

Във връзка с реализирането на проекта "Патронажна грижа + в Община Хайредин" и Договор № BG05M9OP001-6.002-0152-C01 считано от 08.07.2021 г. са назначени 4 броя лица на длъжност "Социален асистент" да оказват помощ и съдействие на потребителите по проекта справяне  в ситуация на COVID-19 с ежедневните им нужди.

СЪОБЩЕНИЕ по ПРОЕКТ ПО ОП "РЧР" - "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"

Уважаеми съграждани, във връзка с усложнената епидемична обстановка и повишеният брой на заразените с COVID-19, Ви уведомяваме, че в Общинска администрация се приемат заявления за оказване на съдействие за справяне с ежедневните нужди за пазаруване, плащане на сметки и др.

Проекта "Патронажна грижа + в Община Хайредин" е с период на изпълнение 09.06.2021 - 09.07.2022 г.

За повече информация тел. 09166/22-36 или 0879804851 - Светлана Ценова - ръководител проект