19:33
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

Покана за пазарна консултация


 06.10.2020 10:30

Заповед № РД-694/21.11.2019 г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда


 25.11.2019 10:45

Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обо


 15.08.2019 05:06

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура


 30.10.2018 02:10

Доклад на комисията с предмет Неотложни ремонтно - възстановителни дейности на язовир Бързина


 31.07.2018 01:14

Протокол на комисия с предмет Неотложни ремонтно - възстановителни дейности на язовир Бързина


 31.07.2018 01:13

Покана за участие в процедура на пряко договаряне с предмет" Неотложни ремонтно - възстановителни дейности на язовир "Бързина" находящ се н


 26.07.2018 03:17

Решение за определяне на разхода за който да се кандидатства по проект "Ремонт и подобряване на площадни пространства в община Хайредин"


 12.07.2018 04:19

Решение за определяне на разхода за който да се кандидатства по проект "Изграждане на спортни площадки за комбиниран спорт в двора на ОУ "Го


 12.07.2018 04:17

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА


 04.07.2018 12:16

Пазарни консултации за обект " Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки" с. Михайлово


 04.07.2018 12:01

З А П О В Е Д №РД-230 от 02.05.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в с. Рогозен


 04.05.2018 01:54

Съобщение по член 57, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, за отваряне на Ценови оферти


 19.02.2018 03:53

Договор Д-240 от 20.10.2015 г. за доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Хайредин


 02.01.2018 12:38

Запитване във връзка с кандидатстване по под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по


 24.07.2017 05:25