17:22
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Хайредин


 19.07.2017 02:27

Протокол № 1за ремонт на уличната мрежа на територията на община Хайредин


 15.12.2016 02:07

Съобщение - отваряне на документи


 18.11.2016 10:23

Решение за прекратяване на процедура "Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проекти на Община Хайредин"


 20.09.2016 08:39

Решение за класиране на участници в обществена поръчка "Изготвяне на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзо


 20.09.2016 08:36

Протокол № 1 за установени липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередност или фактическа грешка или несъответст


 01.09.2016 11:19

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”


 21.12.2015 03:48

УВЕДОМЛЕНИЕ Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социал


 29.09.2015 10:21

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:"Изработване на макети на съдове от Рогозенското съкровище"


 04.03.2015 01:23

Авторски надзор по проект 06/321/01628


 30.01.2015 12:29

Oбществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на общинска издръжка на територията на Об


 19.12.2014 01:10

Обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект №06/321/01628 на Община Хайредин по две обособени позиции


 16.06.2014 11:43

Строителен надзор по време на строителството по инвестиционен проект № 0632101628 на Община Хайредин”


 09.05.2014 03:33

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране и изграждане) на улици от уличната мрежа на с.М-ще


 28.03.2014 03:38

Публична покана с предмет : „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект № 06/321/01628 на Община Хайредин


 04.03.2014 02:33