18:08
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Икономика

Земеделското производство в Общината се базира на 171 145 дка, от които 142 352 дка ниви, 6 477 дка трайни насаждения, 565 дка естествени ливади и 16 640 мери и пасища.

Делът на обработваемата земеделска земя е 79.2%. При съвременните условия на развитие, земеделието води до деградация на част от почвите, намаляване на почвеното плодородие, образуването на засолени терени, замърсяването на почвите с нитрати, развитие на ветровата ерозия и други неблагоприятни явления.

Традиционно за Общината е зърнопроизводството. Около 40% от обработваемата земя се засява с пшеница, ечемик и овес, а останалата се засажда с царевица, слънчоглед и тютюн.

Интензивните отрасли на земеделието зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство не дават почти никаква стокова продукция, а задоволяват само собствените потребности на производителите.
Животновъдството е концентрирано главно в личните стопанства на населението, като на територията на Общината се отглеждат 1 800 бр. говеда, 4 200 бр. овце, 2 500 бр. кози, 3 000 бр. свине и 20 000 бр. птици. Наличието на пасища и мери, а също така отглеждането на фуражни култури, обуславят развитието главно на говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство и козевъдство.

По отношение на наличието на полезни изкопаеми, територията на Общината е бедна на такива. Край село Манастирище има разработено находище на мушелкалк. По поречието на река Огоста се добиват инертни материали – пясък, чакъл. Ограничените минерални ресурси представляват съществена пречка за развитието на основни структурно-определящи отрасли на територията на Общината.

Транспортната мрежа на Общината е представена от шосейна – ІІІ и ІV клас пътища. Плътността на пътната мрежа е 49, 9 км/ 100 кв.м. Друг вид транспорт няма.

Общинската икономическа инфраструктура има ясно изразена аграрно-промишлена характеристика. Доминира земеделското производство над промишленото. Значителен дял заема транспортната дейност. Едно от по-големите предприятия на територията на общината е ЕООД "Монолит" – гр.Монтана, което разработва находището на мушелкалк в с.Манастирище и е специализирано в добив и обработка на кариерни материали.
Не по-малък дял от икономиката на Общината заема хранително-вкусовата промишленост. В селата от Общината са изградени 4 малки фурни, специализирани в производството на хляб, закуски и сладкарски изделия.
Цялата производствена инфраструктура е частна собственост. На територията на Общината има около 70 частни фирми с основен предмет на дейност – търговия на дребно.