06:37
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 25.09.2023 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА СЕЛАТА ХАЙРЕДИН И МАНАСТИРИЩЕ


 14.09.2023 13:49

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023


 17.08.2023 13:30

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 15.08.2023 09:09

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ


 01.08.2023 08:08

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 2023-2026


 04.07.2023 14:57

Булгартрансгаз - Писмо за осигуряване на достъп до имоти за извършване на спасителни археологически проучвания .


 03.07.2023 14:52

План за интегрирано развитие на Община Хайредин за периода 2021-2027 г.


 27.04.2023 13:09

Доклад за последваща оценка на въздействието на общинския план за развитие на Община Хайредин 2014-2020


 27.04.2023 13:06

СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОНЕН СПОРТ 2023 В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 26.04.2023 08:15

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ХАЙРЕДИН ИНФОРМИРА


 25.04.2023 09:28

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН


 12.04.2023 15:25

Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001


 23.01.2023 13:08

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 16.08.2020 13:28

Проект на наредба за условията и реда за разпореждане с общински жилища


 28.09.2018 03:57

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционн


 19.01.2016 01:28