20:44
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

  18.12.2023 11:35  

 

 

Община Хайредин подписа договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Проект BG05SFPR002-2.003-0118-С01 "Бъдеще за децата от община Хайредин - интегрирана здравно социална услуга" , процедура BG05SFPR002-2.003“Бъдеще за децата“. Проекта е на  стойност 360 577,00 лева с период на изпълнение 18 месеца.

По проекта ще бъдат назначени 10 броя персонал към „Мобилен екип за активно социално посредничество“ на трудов договор.

Длъжностите, за които се кандидатства са следните:

 • Управител на услугата – 8 часа
 • Образователен експерт – 4 часа
 • Експерт информационни кампании - 4 ч.
 • Психолог – 4 часа
 • Сътрудник социални дейности – 8 часа/ 2 броя
 • Обществен посредник – 8 часа
 • Медицинска сестра – 4 часа/ 2 броя
 • Здравен медиатор – 8 часа
 • Шофьор – 8 часа

Цел и дейности на пилотната интегрирана здравно – социална услуга

Пилотната интегрирана здравно – социална услуга има за цел да повиши достъпа до интегрирани здравно-социални услуги и да се осигури подходяща социална закрила, както и социално приобщаване на деца в нужда и техните семейства от община Хайредин. На преден план се извеждат следните ключови цели:

•          Да се създаден пилотна социална услуга "Мобилен екип за активно социално посредничество", с капацитет 50 потребители от община Хайредин. Предоставяните услуги ще обхванат 71 деца и техните семейства.

•          Да се предоставя интегриран пакет от социални и здравни услуги, включително в дома на потребителя;

•          Да се подобри достъпа до интегрирани здравно-социални услуги;

•          Да се осигури подходяща социална закрила, както и социално приобщаване на деца в нужда и техните семейства.

Пилотната интегрирана здравно – социална услуга включва различни дейности, в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите, а именно:

•          Мобилен подход в предоставянето на услугата;

•          Здравни дейности - консултиране за хигиена и хранене;

•          Социално, психологическо и фамилно консултиране;

•          Посредничество по въпроси, важни за семейството;

•          Арт-терапии, съобразени с потребностите на децата;

•          Подпомагане в учебния процес при деца, посещаващи учебни занятия;

•          Организирани посещения на културни и спортни мероприятия;

•          Други.

Всички услуги се предоставят безплатно на потребителите.

В рамките на проекта, услугата ще повиши достъпа до интегрирани здравно-социални услуги и ще осигури подходяща социална закрила, както и социално приобщаване на деца в нужда и техните семейства от общината, включващи населените места – Хайредин, Михайлово, Манастирище, Рогозен, Бързина и Ботево.

Желаещите да подадат своите заявление могат да кандидатстват по така обявените позиции като подадат заявление в Община Хайредин в срок до 17:00 часа на 02.01.2024 г.

Желаещите ползватели на услугата могат да подадат заявление на място.

Документи необходими за кандидатстване за „Управител“: - ТУК

 1. Заявление
 2. Автобиография
 3. Декларация  по образец
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен - /Висше образование/

Документи необходими за кандидатстване за „Образователен експерт“: - ТУК

 1. Заявление
 2. Автобиография
 3. Декларация  по образец
 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен / висше образование/

Документи за кандидатстване за „Психолог“  по проекта: - ТУК

1.Автобиография;

2.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността- висше образование;

3.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.Декларация  – по образец;

5.Други

Документи необходими за кандидатстване за „Сътрудник социални дейности“: - ТУК

1.Заявление

2.Автобиография

3.Декларация  по образец

4.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен - средно образование

Документи необходими за кандидатстване за „Обществен посредник“: - ТУК

1.Заявление

2.Автобиография

3.Декларация  по образец

4.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен- средно образование

Документи за кандидатстване за медицинско лице по проекта: - ТУК

 1. Автобиография;
 2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 4. Декларация  – по образец;
 5. Други

Документи необходими за кандидатстване за „Здравен медиатор“: - ТУК

1.Заявление

2.Автобиография

3.Декларация  по образец

4.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен- средно образование

Документи необходими за кандидатстване за „Шофьор“: - ТУК

1.Заявление

2.Автобиография

3.Декларация  по образец

4.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен- средно образование

5. Свидетелство за управление на МПС – категория В

 

ПРОЕКТА ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН –

С. ХАЙРЕДИН, С. МИХАЙЛОВО, С. МАНАСТИРИЩЕ, С. БЪРЗИНА, С. РОГОЗЕН И С. БОТЕВО

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА - ТУК