20:40
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на общинска издръжка на територията на Община Хайредин, и за СОУ „Васил Воденичарски“, за срок от три години”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти във връзка с провеждането на горецитираната процедура, ще се състои на 02.10.2015г., (петък) в 15.00 часа, в  Заседателната зала, ет. 2 на Общинска администрация Хайредин.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

Председател на комисията:    /П/

                                                           Габриела Милчева

Публикувано на 29.09.2015г.