11:35
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

Заповед за откриване на публично оповестен конкурс!


 25.03.2015 12:35

Обявяване на резултати от конкурс!


 25.03.2015 12:34

Резултати от проведения на 25.06.2014г. публично оповестен конкурс за продажба на имот частна общинска собственост


 25.03.2015 12:29

Откриване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:27

Заповед №400/16.07.2014г. за прекратяване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:23

Заповед № РД-448 за публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:22

Публично-оповестен конкурс за продажба на УПИ-1-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин, актуван с акт за ЧОС №140/27.11.2009 за изграждане на предприятие


 25.03.2015 12:20

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ- ЧОС №126010 по КВС на с. Манастирище за засаждане на орехови дървета


 25.03.2015 12:16

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №286004 с площ 3,000дка за изграждане на складова база и засаждане на овощна градина


 25.03.2015 12:15

Резултати от проведения на 09.09.2014г. публично-оповестен конкурс


 25.03.2015 12:13

Заповед за прекратяване на публично оповестен конкурс за продажба на УПИ-I 2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин


 25.03.2015 12:12

Резултати от проведения на 30.09.2014г. публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:09

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №051002 с площ от 5,189 дка, находящ се в местността "Горно ливаде"


 25.03.2015 12:07

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години с площ 24 кв.от помещение, намиращо се в УПИ - I, ПЛ.956, КВ.65 по плана на с.


 25.03.2015 12:06

Резултати от проведения на 11.11.2014г. публично-оповестен конкурс за продажба на ЧОС за изграждане на естествено пасище "електро пастир"


 25.03.2015 12:04