12:51
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

Резултати от проведения на 19.11.2014г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение


 25.03.2015 12:02

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037 с площ 12,742 дка


 25.03.2015 12:01

Заповед №РД-11/03.01.2015г. за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общински поземлен имот №019037, находящ се в ме


 25.03.2015 11:59

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 19 кв.м. от помещение- автоспирка с. Хайредин


 25.03.2015 11:56

Резултати от проведения на 28.01.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение


 25.03.2015 11:54

Публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж в имот №108524 - публична общинска собственост в землището на с. Хайредин


 25.03.2015 11:52

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда със застроена площ 53 кв.м.,УПИ XVIII,пл.№2195 в кв.49


 25.03.2015 11:50

Резултати от проведения на 09.03.2015г. публично оповестен конкурс


 25.03.2015 11:48

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ - ЧОС №105121 с площ от 21,109 находящ се в землището на с. Хайредин


 25.03.2015 11:46

Публичен търг за продажба на тополи


 25.03.2015 01:51

ОБЯВА: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


 25.03.2015 01:50

Публичен търг с явно наддаване за продажба на 17 бр. имоти частна общинска собственост


 25.03.2015 01:48

Обява за длъжност администратор по проект "Подкрепа за достоен живот към ОП "Развитие на човешките ресурси"


 25.03.2015 01:32

Обява за търг за отдаване на общинска земя под наем


 25.03.2015 01:26

ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от четири години на свободни земи от общинския поземлен фонд


 25.03.2015 01:23