17:00
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна общинска собственост №100104 с площ от 5,783дка,находящ се в местността «Лозарски гред»


 20.10.2016 05:19

Препис извлечение от Заповед № РД-623/14.10.2016 г.


 17.10.2016 02:00

Възстановяване на техническата годност на язовир "Бързина" и язовир "Рогозен" след преминаване на високи води през 2014 г.


 17.09.2016 08:46

Протокол № 2 от възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компрометирани участъци по пътната насти


 22.08.2016 12:14

Протокол № 1 от възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компрометирани участъци по пътната насти


 22.08.2016 12:12

Резултати от проведения на 15.06.2016г. публично оповестен конкурс


 17.08.2016 12:00

Провеждане публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ–частна общинска собственост №118007 с площ от 21,647дка, с начин на трайно ползване:


 20.07.2016 07:54

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


 12.07.2016 02:24

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ № 113203, находящ се в местността "Край село" в землището на с. Манастирище


 07.06.2016 10:07

Публично оповестен конкурс за учредяване на отстъпено право на строеж за 1050кв.м. в ПИ №118005, с начин на трайно ползване – пасище, мера, нахо


 17.05.2016 06:24

Резултатите от проведения на 23.10.2015г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имотПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово


 23.10.2015 12:43

Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово


 01.10.2015 05:10

Резултатите от проведения на 23.09.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, за извършване на търговска дейност


 24.09.2015 08:27

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на помещение с площ 16кв.м., находящо се в масивна сграда със застроен


 25.08.2015 08:18

Резултати от проведения на 19.08.2015г. публичния търг явно наддаване за продажба на ПИ №118015, с площ 1,872дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: Четвърта, находящ се в местността „Турек“ в землището на с.Манастирище


 20.08.2015 12:01