05:19
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 28.02.2024 г.

ОБЩИНА    ХАЙРЕДИН___________________            

                    3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209

 

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-689

от 23.10.2015г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 от Наредба №5 на ОбС-Хайредин и във връзка с Протоколи №1 и №2 на комисията, провела  публичен  търг с явно наддаване за продажба на ПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово, актуван с Акт за частна общинска собственост №501/30.06.2015г., назначена със моя Заповед №РД-688/23.10.2015г.

 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М  :

 

         Резултатите от проведения на 23.10.2015г. публичен  търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

1.Определям „Краси“ЕООД, със седалище и адрес: гр.София, р-н Красно село, ж.к.Лагера, ул.“Балканджи Йово“ №9, представлявано от Красимир Младенов Милков за спечелил публичния  търг с явно наддаване за продажба на ПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово, актуван с Акт за частна общинска собственост №501/30.06.2015г.при цена от 1340лв.

Внесеният депозит се прихваща от цената.

         Заповедта да се постави на информационните табла на  кметствата и интернет страницата на общината, а така също да се изпрати до спечелилият търга.

         След като заповедта влезе в сила, спечелилият търга следва в 14-дневен срок  да  внесе: продажната цена за имота по банковата сметка на Община Хайредин IBAN:BG88STSA93008490040100, код:445600 и данъкът за придобиване на имущество в размер на 2,6%(34,84лв.) по банковата сметка на Община Хайредин IBAN:BG88STSA93008490040100, код:442500, след което се сключва договор за продажба на недвижимия имот. Прехвърлянето на имота е за сметка на купувача.

         Копие от настоящата заповед да бъде връчено на по-горе цитираните лица за сведение и изпълнение             

БЛАГОВЕСТА БЛАГОЕВА

ВрИД Кмет на Община Хайредиn

Изготвил:

                /Цв.Гущерски/