11:07
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-329 19.06.2020г.


 22.06.2020 03:24

Заповед № РД-160/21.03.2019 за откриване на търг с явно наддаване за три общински имота


 02.04.2019 08:43

Заповед № РД - 643/13.11.2018 за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване по д наем за срок от 10 години на общински имот в село Михай


 13.11.2018 09:59

Заповед № РД -436/30.07.2018 за провеждането на търг с явно наддаване да имот в с. Рогозен


 30.07.2018 09:28

Заповед № РД-22/09.01.2018 г. във връзка с обявения търг с Заповед № РД-744/11.12.2017 г. за непроведен


 10.01.2018 11:12

З А П О В Е Д №РД-779 от 28.12.2017г.


 28.12.2017 11:05

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-744 11.12.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на осем броя автомобили


 12.12.2017 08:15

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-712 30.11.2017г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ III, квартал 35 по плана на с.Ха


 30.11.2017 03:28

ЗАПОвед № РД- 275/11.05.2017 г. за удължаване срока за участие в публичен търг


 11.05.2017 02:42

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-139 13.03.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общинск


 14.03.2017 08:39

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-117 01.03.2017г.


 02.03.2017 09:43

З А П О В Е Д №РД-818 23.12.2016г. за Удължавам срока за подаване на заявления за участие в публично оповестен конкурс за продажбата на ПИ №258047,


 28.12.2016 09:09

З А П О В Е Д №РД-819 от 23.12.2016г. във връзка с Резултатите от проведения на 20.12.2016г. и 21.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под


 28.12.2016 09:07

ЗАПОВЕД №РД-770 от 13.12.2016г. за обявяване на резултатите от проведения на 09.12.2016г. и 12.12.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под нае


 13.12.2016 09:32

ЗАПОВЕД №РД-751 от 05.12.2016г. за прекратяване наоткрития с моя Заповед №РД-688/10.11.2016г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за ср


 06.12.2016 06:12