16:35
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ 31кв.м. и прилежащите: коридор, с площ 6,50кв.м. и тоалетна, с площ 3,22кв.м.,(всичко 40,72кв.м.) находящи се в масивна  сграда на един етаж със застроена площ 90/245кв.м.(деветдесет кв.м. идеални части от цялата двеста четиридесет и пет кв.м.) в УПИ-I, пл.№955, кв.65 по регулационния план на с.Хайредин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-525/26.08.2021 г.
31.08.2021 11:11
Свали