18:09
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Резултати от проведения на 28.07.2015г. публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС за изграждане на предприятие за преработване на селскостопанска продукция със силозно стопанство и административна сграда


 29.07.2015 05:25

Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ №1180115 с площ 1,872 дка с начин на трайно ползване: Др. селскост. т., находящ се в местността "Турека" в землището на с. Манастирище


 28.07.2015 10:38

Заповед №РД-439/09.07.2015г за прекратяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 25 години за създаване на трайни насаждения от дървесни видове - черници за отглеждане на буби


 10.07.2015 06:17

Публично оповестен конкурс за продажба на УПИ II-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин


 08.07.2015 06:45

Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 25 години за създаване на трайни насаждения от дървесни видове - черници


 15.06.2015 08:33

Резултати от проведения на 12.06.2015г. публично оповестен конкурс за продажба на имот - ЧОС №126012


 15.06.2015 08:28

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №126012 с площ от 20,000 дка по КВС на с. Манстирище


 21.05.2015 12:42

Резултати от проведения на 07.04.2015г. публично оповестен конкурс за продажба


 14.04.2015 12:16

Резултати от проведения на 01.04.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем


 01.04.2015 12:42

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" - с. Манастирище


 27.03.2015 06:40

Удължаване на срок за публично оповестен конкурс за ЧОС №093022


 26.03.2015 09:36

Заповед №РД-185/26.03.2013г.


 25.03.2015 12:58

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №099014 с площ 1,930 дка, находящ се в местността "Река Огоста"


 25.03.2015 12:55

Заповед РД-238/18.04.2013г. относно публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:52

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №050002 с площ 2,501 дка, находящ се в местността "Горно ливаде", с. Манастирище


 25.03.2015 12:51