04:33
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 28.02.2024 г.

                       ОБЩИНА    ХАЙРЕДИН___________________            

3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров”  №135,тел.09166/2209

                    

З  А  П  О  В  Е  Д

№РД-615 от 24.09.2015г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64 от Наредба №5 на ОбС-Хайредин и във връзка с Протоколи №1 и №2 на комисията, провела  публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на помещение с площ 16кв.м., находящо се в масивна сграда със застроена площ от 55/80кв.м/петдесет и пет кв.м. идеална част от цялата осемдесет кв.м./ по плана на с.Михайлово/автоспирка/, актувана с Акт за частна общинска собственост №313/05.11.2012г., за извършване на търговска дейноста на дребно- „магазин всичко по левче“, назначена със моя Заповед №РД-554/25.08.2015г.

О  Б  Я  В  Я  В  А  М  : 

            Резултатите от проведения на 23.09.2015г. публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, за извършване на търговска дейност, както следва:

1.Определям Елза Кирилова Димитрова, с постоянен адрес с.Михайлово, обл.Враца, ул. „Пеньо Пенев“ №3  за спечелил публичния  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 години на помещение с площ 16кв.м., находящо се в масивна сграда със застроена площ от 55/80кв.м/петдесет и пет кв.м. идеална част от цялата осемдесет кв.м./ по плана на с.Михайлово/автоспирка/, актувана с Акт за частна общинска собственост №313/05.11.2012г., за извършване на търговска дейноста на дребно- „магазин всичко по левче“, с месечен наем в размер на 3лв. за кв.м. или общо за помещението 48лв. на месец.

Внесеният депозит се трансформира в гаранция за изпълнение на договора.

            Заповедта да се постави на информационните табла на Общинска администрация Хайредин и на кметствата, както и на  интернет страницата на общината, а така също да се изпрати до спечелилият търга.

            След като заповедта влезе в сила, спечелилият търга следва в 14-дневен срок  да  се яви в Общинска администрация Хайредин за сключване на договор за наем.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

           

БЛАГОВЕСТА БЛАГОЕВА

Зам.Кмет на Община Хайредин