19:21
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН____

                 3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209

 

 

                                                                                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД

№РД-634

30.09.2015г.

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №552 от Протокол №53/30.07.2015г. на ОбС-Хайредин 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

 

         І. Да се проведе  публичен  търг с явно наддаване за продажба на ПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово, актуван с Акт за частна общинска собственост №501/30.06.2015г. при следните условия:

 

         1.Предмет   на   търга   и  начална   тръжна наемна цена.

Предмет на търгът е продажбата  на ПИ №062006, с площ 3,335дка, с начин на трайно ползване: Др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово, актуван с Акт за частна общинска собственост №501/30.06.2015г. при начална цена за имота от 1340лв.

 

         2.Вид на търгът: с явно наддаване. 

 

         3.Стъпка на наддаване: в размер на 1% от началната цена.

 

         4.Място и време за оглед на имота: всеки работен ден от 08,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч. съвместно със служител от Кметство Михайлово най-късно до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупени  книжа за участие в търга.

         5.Депозит за участие: е в размер на 134лв. , вносими по банковата сметка на Община Хайредин IBAN:BG25STSA93003390040806, BIC:STSABGSF, Банка ДСК ЕАД-Клон Козлодуй. Депозитът служи като гаранция за сериозността на намерението да се участва в търга и се връща след приключването му. Не се връща депозитът на участниците в търга, които след изрична покана от председателя на комисията не изявят желание да закупят имота, включително и по първоначално определената цена, както и кандидат, който е спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена в определения срок.

         6.Заинтересованите лица могат да закупят копие от тръжната документация  всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. от Общинска администрация Хайредин - “Месни данъци и такси” срещу заплащане на цена от 25,00лв. за комплект.

         7.Срок и място за подаване на документация за участие всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. в сградата на Община Хайредин, най-късно до 17,00ч. на 21.10.2015г. Лицата, които не са подали документи до изтичане на посочения по-горе срок няма да бъдат допуснати до участие в търга.

         8.Място, ден и час за провеждане на търга: на 22.10.2015г. от 10,30ч. в административната сграда на Община Хайредин,  с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135, в Заседателната зала, етаж 2.

         9.Начин на провеждане на търга: Съгласно разпоредбите на Глава седем “Условия и ред за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс” от Наредба №5 на ОбС-Хайредин.

         10.Назначавам Комисия в състав:

         Не се чете.

със задача: На 22.10.2015г. от 10,30ч. в Заседателната зала на ОА-Хайредин да проведе търгът с явно наддаване.

За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол.

За участието си в работата членовете на Комисията не получават възнаграждение.

 

         ІІ.Утвърждавам тръжната документацията за провеждане на търга като неразделна част от настоящата заповед.

         Условията  и предмета на търга, началната цена,  както и срока на подаване на заявките за участие да се обнародват в един местен ежедневник – вестник “Конкурент“, публикуват се в интернет-страницата на Общината най-малко 15 дни преди датата на провеждането на търга.

         Извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията, да се залепи на информационните табла в сградите на Общинската и кметските администрации в 3-дневен срок от нейното издаване.

         Копие от заповедта да се връчи на всеки от комисията.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

БЛАГОВЕСТА БЛАГОЕВА

Зам.Кмет на Община Хайредин