16:28
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД

№РД-468

24.07.2023г.

 

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №329 от Протокол №50/23.06.2023г. на ОбС-Хайредин 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

 

         І. Да се проведе  публичен  търг с явно наддаване за продажба на общински новообразуван незастроен урегулиран поземлен имот/УПИ/ парцел XXIII, пл.№1926, кв.97 по плана на с.Хайредин, с площ 1028кв.м., находящ се на ул.“Огоста“ №1, актуван с Акт за частна общинска собственост №565/23.05.2023г. при следните условия:

 

         1.Предмет   на   търга   и  начална   тръжна цена.

Предмет на търгът е продажбата  на общински новообразуван незастроен урегулиран поземлен имот/УПИ/ парцел XXIII, пл.№1926, кв.97 по плана на с.Хайредин, с площ 1028кв.м., находящ се на ул.“Огоста“ №1, актуван с Акт за частна общинска собственост №565/23.05.2023г. при начална цена за имота от 4630лв. за целия имот.

 

         2.Вид на търгът: с явно наддаване. 

 

         3.Стъпка на наддаване: в размер на 1% от началната цена.

 

         4.Място и време за оглед на имота: всеки работен ден от 08,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч. съвместно със служител от Община Хайредин най-късно до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупени  книжа за участие в търга.

         5.Депозит за участие: е 10 на сто от началната цена и е в размер на 463лв., вносими по банковата сметка на Община Хайредин IBAN:BG25STSA93003390040806, BIC:STSABGSF, Банка ДСК ЕАД-Клон Козлодуй.

         Депозитът служи като гаранция за сериозността на намерението да се участва в  наддаването и се връща на участника след приключване на търга.

         Внесеният депозит не се връща в случай, че :

 • Лицата подали заявка за участие не се явят на търга;
 • Допуснатите до участие лица откажат да наддават и да спечелят търга дори по начална тръжна цена;

-  Лицата, които са обявени за победители в търга откажат да заплатят предложената от тях цена.

         6.Заинтересованите лица могат да закупят копие от тръжната документация  всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. от Общинска администрация Хайредин - “Месни данъци и такси” срещу заплащане на цена от 25,00лв. за комплект.

         7.Срок и място за подаване на документация за участие всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. в сградата на Община Хайредин, най-късно до 17,00ч. на 21.08.2023г. Лицата, които не са подали документи до изтичане на посочения по-горе срок няма да бъдат допуснати до участие в търга.

         8.Място, ден и час за провеждане на търга: на 22.08.2023г. от 10,30ч. в административната сграда на Община Хайредин,  с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135, в Заседателната зала, етаж 2.

         9.Начин на провеждане на търга: Съгласно разпоредбите на Глава седем “Условия и ред за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс” от Наредба №5 на ОбС-Хайредин.

         10.Изисквания към участниците:

         Участници в търга могат да бъдат всякакви физически или юридически лица, които са закупили и представили документация/оферта/ за участие в запечатан плик, която включва  следните документи:

 1. Заявление за участие по образец;
 2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
 3. Удостоверение, че фирмата не е обявена в несъстоятелност и не е  в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намира в ликвидация; 
 4. За физическо лице – копие от документ за самоличност;
 5. Пълномощно с нотариална заверка, когато се участва чрез пълномощник;
 6. Копие от документ за закупени тръжни книжа;
 7. Копие от документ за внесен депозит за участие;
 8. Документ за липса на финансови задължения към Общината;
 9. Удостоверение за липса на задължения към НАП;
 10. Декларация, че участникът е запознат с тръжната документация.
 11. Декларация, че е извършен оглед на имота и участникът се е запознал със състоянието му.

         11.Назначавам Комисия в състав:

         НЕ СЕ ЧЕТЕ.

 

със задача: На 22.08.2023г. от 10,30ч. в Заседателната зала на ОА-Хайредин да проведе търгът с явно наддаване.

За извършената работа Комисията да състави и подпише протокол.

За участието си в работата членовете на Комисията не получават възнаграждение.

 

         ІІ.Утвърждавам тръжната документацията за провеждане на търга като неразделна част от настоящата заповед.

         Условията  и предмета на търга, началната цена,  както и срока на подаване на заявките за участие да се обнародват в един местен ежедневник – вестник “Конкурент“, публикуват се в интернет-страницата на Общината най-малко 15 дни преди датата на провеждането на търга.

         Извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията, да се залепи на информационните табла в сградите на Общинската и кметските администрации в 3-дневен срок от нейното издаване.

         Копие от заповедта да се връчи на всеки от комисията.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин