19:04
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 Юли 2021 г., Община Хайредин съобщава, че:

  • До 17 часа на 26 Юни 2021 г. избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на парламентарни избори. За целта те трябва да подадат писмено заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
  • Не по-късно от 26 Юни 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
Заповед № РД-272/20.05.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Хайредин Свали
Заповед № РД-278/25.05.2021 г. за местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 Юли 2021г. Свали
Избирателни списъци за публикуване за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 Г. Свали
Заповед за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. Свали
ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА ПСИК И СИК В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА Свали
Заповед за образуване на ПСИК за територията на община Хайредин Свали
Списък на заличените лица Свали