16:48
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., Община Хайредин съобщава, че:

  • До 17 часа на 20 март 2021 г. избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на парламентарни избори. За целта те трябва да подадат писмено заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
  • Не по-късно от 20 март 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
  • До 17 часа на 20 март 2021 г. избирателите - членове на ЦИК и РИК и наблюдатели на изборите  могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18 от изборните книжа).
  • До 27 март 2021 г. избирателите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение №8 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство.

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 18 436.


Разяснителна кампания - методически указания СИК и видео клипове

Активно избирателно право - тук

Гласуване на избиратели с увреждания - тук

Гласуване на изборите в условия на КОВИД-19 - тук

Гласуване с бюлетина и отбелязване на преференция - тук

Машинно гласуване - тук

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с хартиени бюлетини и специализирани устройства за МАШИННО ГЛАСУВАНЕ,приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК - тук

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. при гласуване с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ , приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. - тук

Заповед № РД-91/09.02.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Хайредин Свали
Заповед за определяне на местата за публикуване на избирателните списъци Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04 АПРИЛ 2021г. Свали
Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК Свали
Решение № 14-НС / 17.02.2021 г. на РИК - Враца Свали
Избирателни списъци за публикуване за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. Свали
Заповед за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - С. ХАЙРЕДИН И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
Заповед № РД-174/22.03.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция за територията на община Хайредин Свали
Списък на заличените лица Свали
Заповед забрана продажбата на спиртни напитки Свали