17:35
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 Юни 2024 г.

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на  9 юни 2024 г., Общинска администрация – Хайредин уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 29 април 2024 г.
 • Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 29 април 2024 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г.
 • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 25 май 2024 г. При образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия заявления могат да се подават до 3 юни 2024.
 • Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 25 май 2024 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 29 май 2024 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 1 юни 2024 г.
 • Във връзка с изорите за членове на Европейски парламент избирателите трябва да вземат в предвид изискването за уседналост

           В Изборния кодекс е налице изискване за т.нар. уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

           - за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.;

           - за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.

 • Заповед за образуване на избирателни секции - тук

 • Заповед за места за обявяване на предварителни избирателни списъци - тук

 • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. -- тук

 • ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. -  тук

 • Списък на заличените лица ЕС - тук

 • Списък на заличените лица НС - тук