19:55
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини

Съобщение до жителите на община Хайредин

  01.02.2024 11:17  

Във връзка с реализирането на дейности по BG05SFPR002-2.003-0118-С01 "Бъдеще за децата от община Хайредин - интегрирана здравно социална услуга" и необходимостта от Психолог за реализиране на целите по проекта, обявява втори прием на документи за заемане на длъжността:

Документи за кандидатстване за „Психолог“  по проекта: - ТУК

1.Автобиография;

2.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността- висше образование;

3.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.Декларация  – по образец;

5.Други

За допълнителни въпроси или разяснения - Светлана Ценова - Ръководител проект

тел. 0879804851