23:38
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.03.2024 г.
Новини

Проект на наредба за Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Хайредин

  18.04.2023 16:22  

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хайредин чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Хайредин на е-mаil адрес: hayredin_ob@mail.bg или в деловодството на Община Хайредин, ул. „Георги Димитров” № 135.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Изработването и приемането на настоящата Наредба е събразено с нормите на Закона за движение по пътищата и с въпросите по неговото приложение, които са свързани с българските граждани, които са лица с трайни увреждания и касаят възможността на тези лица да паркират безпроблемно и безплатно превозните си средства. Съгласно изискванията на ЗДвП, на хората с трайни увреждания, следва да им се осигури възможност за снабдяване с карта за паркиране на места, определени за обслужващите ги превозни средства, а ангажиментът по издаване на картите за паркиране се възлага на кмета на общината, съгласно чл. 99а от ЗДвП.

При изработването на проекта на Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Хайредин са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.


Принцип на необходимост и Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципите са спазени.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Хайредин за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между гл. спец. „Стопанска дейност, търговия и туризъм” и Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - При изработване на проекта за Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Хайредин е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:
Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уребда и обществените отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати: Законосъобразно осъществяване на дейността по издаване на карти за преференциално паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България и действащото българско законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Хайредин , на 18.04.2023 г.

Правни основания: чл. 99а от ЗДвП и чл. 8 от ЗНА

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредбата за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания в Община Хайредин, съгласно Приложение – Проект.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Хайредин след влизане в сила на Решението с което е приета.

III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Проект на Наредбата - виж тук