19:02
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.
Новини Обяви и съобщения

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН

  12.04.2023 15:25  

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Козлодуй,  Община Мизия  и Община Хайредин

 

Каним ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Козлодуй, Мизия и Хайредин по Договор № РД50-30/06.03.2023г. между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Козлодуй за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Козлодуй, Община Мизия или община Хайредин.

 

Събитието ще се проведе на 16.05.2023г. от 16,00 часа в заседателната зала  на Община Козлодуй при следния дневен ред:

Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;
Приемане на Устав на Сдружение “МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;
Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружение “МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;
Избиране на Председател на Управителния съвет на Сдружение “ МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”;
Определяне на размера на учредителната вноска и годишния членски внос.
Разни.

 

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредително събрание придружена със съответните документи, които може да получите на място в общинските администрации на трите общини, както и на сайта на Община Козлодуй – www.kozloduy.bg; Община Мизия – www.obshtinamizia.com; Община Хайредин - www.hayredin.com.

 

Срок за приемане на заявленията 17:00 часа на 10.05.2023 г.

Моля, попълненото заявление с всички приложими документи може да подадете  в сградата на община Хайредин, ул. „Георги Димитров“ №135, или сканирани на  email:  hayredin_ob@mail.bg

Покана за свикване на учредително събрание - тук

Заявление за участие - тук

Проект на устав - тук