16:54
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 23.02.2024 г.

ОБЩИНА  ХАЙРЕДИН___________________     

3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209, email: hayredin_ob@mail.bg

 

 

                                                                                    

ОБЯВА

 

На основание Решение №64 от Протокол №7/06.04.2012г. на ОбС-Хайредин  и  по реда на гл.7, чл.49, т.2 от Наредба №5 на ОбС-с.Хайредин

 

 

ОБЯВЯВА:                                    

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

За продажба на лежаща маркирана  дървесината, добита от 305броя тополи, намиращи се в общински имоти както следва: 240бр. в имот №094002 в местността „Лъката“ и 65бр. в имот №062001 в местността „Стари лозя“ в землището на с.Михайлово, общ.Хайредин, при начална цена както следва:

Клас

Нач.цена на 1м3

IА/шел/

90лв.

I/трупи бичене над 28см./

80лв.

II/трупи бичене 18-28см./

70лв.

III/целулоза/

50лв.

 

            Търгът ще се проведе на 09.11.2012г. от 10,00ч. в сградата на Общинска администрация Хайредин. Тръжната документация се закупува от Общинска администрация Хайредин - “Местни данъци и такси” на цена от 25лв. за комплект. Документи за участие ще се приемат до 17,00ч. на 08.11.2012г.

 

 

 

 

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин