17:07
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Община Хайредин подписа договор по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с № BG05SFPR002-2.002-0101-C01 с наименование "Укрепване на общинския

  21.02.2023 12:24  

 

Проекта е финансиран от Европейския съюз и е насочен към реформиране на соц.услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво,чрез развитие и укрепване на общинския капацитет,чрез създаване на ново работно място,в изпълнение на правомощията на Об Хайредин по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, което ще позволи плавното въвеждане на реформи в областта на соц. услуги и личната помощ,и ще създаде предпоставки за качествена, ефикасна и ефективна грижа за лицата от най-уязвимите групи от населението на Об Хайредин. Целевата група, към която е насочен проекта, са служители от институции/организации/администрации,ангажирани с политиките в социалната сфера;служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.По проекта  ще бъде нает един нов служител за период от 24 м на ТД на МРЗ,който ще подпомага в работата  ангажирани  в социалната сфера и ще има следните задължения и отговорности:да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга;да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга.Дейностите предвидени в проекта ще бъдат пряко насочени към седем служители,които ще бъдат ангажирани с реализирането на политиките в сфера на  ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ само в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги.Предвидените обучения и супервизия са свързани с:приложението на стандартите за резидентна грижа; управлението на социалните услуги;Наредбата за качеството на социалните услуги(Приложение, Стандарти, Програми, Контрол и Мониторинг);Контрол и мониторинг от страна на общината на доставчиците на социални услуги.Обучението и супервизията на персонала, са свързани с изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ,както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на соц. Услуги.

Проекта ще се реализира в рамките на 24 месеца.

Начало на проекта: 01.03.2023 г.

Стойност на проекта: 32 111,00 лева