17:08
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Обявя по проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Хайредин".

  20.02.2023 12:26  

Във връзка с  подписа договор по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с № BG05SFPR002-2.002-0101-C01 с наименование "Укрепване на общинския капацитет в Община Хайредин" и назначаването на един брой  служител на длъжност " Сътрудник социални дейности", които ще има следните задължения:

- да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга;

- да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга;

- да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата;

- да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга.

Период на реализиране на проекта е 24 месеца. Начало на проекта 01.03.2023 г.

Стойност на проекта е 32 111,00 лева.

Дейностите предвидени в проекта ще бъдат пряко насочени към петима служители, които ще бъдат ангажирани с: реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината; изпълнение на дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване; реализиране на права и подобряване качеството на живот на потребителите, като се основават на социална работа и се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата; осъществяване на дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги и хората с увреждания.

Специфични цели, които ще се изпълняват:

- Подпомагане работата на общинските служители, които са пряко ангажирани с управлението, организацията и предоставяне на конкретни социални услуги;

-  По-добра обществена информираност относно видовете социални услуги и условията за кандидатстване;

- По-голяма удовлетвореност на лицата, желаещи да ползват социални услуги, от гледна точна на правилното насочване към конкретна услуга, съобразно индивидуалните им потребности от подкрепа;

- Гарантиране на качество и ефективност при осъществяване на дейностите по управление на социалните услуги.

Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

1.            Документ за самоличност (за справка);

2.            Автобиография;

3.            Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

4.            Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит)- не е задължителен.

5.            Декларация  – по образец;

Желаещите могат да подават документи за заемане на позицията  могат да го направят в отдел „Деловодство“ в Община Хайредин от 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. от 08:00 ч. до 17:00 часа.