23:37
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.03.2024 г.
Новини

Приключи проект Патронажна грижа + в Община Хайредин

  10.01.2023 03:31  

На 10.1.2023 успешно бе приключен проект с № BG05M9OP001-6.004-0153-C01 "Патронажна грижа + в Община Хайредин" по оперативна програма Развитие на човешките ресурси с бюджет от 60 795,96 лв. с реализирането, на който бе оказана  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19 .

По проекта бяха подкрепени 32 потребители в домашна среда, 66 потребители в социалните услуги и 33 броя персонал зает в социалните услуги на територията на община Хайредин.