18:01
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Приключи реализирането на проект "Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Р

  10.05.2022 02:14  

Чрез реализирането на проект "Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен" по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Община Хайредин придоби нов облик с облагородяването на 5 паркови места и изграждането на нови детски площадки за свойте най - малки жители.