17:18
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Осъществяване на проект "Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях в селата Хайредин, Миха

  06.05.2022 11:53  
 

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.001-0152„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

С реализиране на проектното предложение ще се подобри инфраструктурата в три от населените места на Община Хайредин. Ще се извърши ремонт и реконструкция на три възлови за община Хайредин улици в селата Хайредин / ул. Кръсьо Боков/ , село Манастирище /ул. Самуил/ и село Михайлово /ул. Георги Димитров/. На местата, където липсват тротоари, ще бъдат изградени нови, което ще спомогне за по - лесното придвижване на жителите в населените места, на хората с трайни увреждания, за предотвратяване възникването на пътно - транспортни произшествия. Проекта има за цел реконструкция на улични настилки и бордюри, подобряване на транспортно - експлоатационните характеристики и носимоспособноста на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

Стойност на проекта 1 145 526,36 лева без ДДС

Начало на проекта 10.05.2019 година

Край на проекта 10.05.2022 година

Проекта се реализира по Оперативна програма за развитие на селските райони Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.