23:22
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.03.2024 г.

ОБЩИНА    ХАЙРЕДИН

                          3357,с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135,тел.09166/2209;                                                                                   email: hayredin_ob@mail.bg

 

                                                                                                  

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД

№РД-634/29.10.2012г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решения №126, №127 и 128 от Протокол №13/12.10.2012г. на ОбС-Хайредин   и  по реда на гл.7, чл.49, т.1 от Наредба №5 на ОбС-с.Хайредин

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

         І. Откривам процедура за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за продажбата на 17бр. имоти частна общинска собственост при следните условия:

 

         1.Предмет   на   търга .

Предмет на търгът е продажбата на 17бр. имоти частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.Хайредин, както следва:

1.имот №059028 с площ 13,999дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Влашкоселски припек“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №73/20.03.2007г.

2.имот №074011 с площ 7,750дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:пета, находящ се в местността „Влашкоселска падина“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №37/27.11.2006г.

3.имот №087027 с площ 8,938дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:трета, находящ се в местността „Среден гред“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №38/27.11.2006г.

4.имот №134001 с площ 226,020дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:пета, находящ се в местността „Пещенското“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №12/28.09.2006г.

5.имот №148001 с площ 235,633дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:пета, находящ се в местността „Селищата“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №13/28.09.2006г.

6.имот №148015 с площ 35,023дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:пета, находящ се в местността „Селищата“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №14/28.09.2006г.

7.имот №150001 с площ 3,999дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:трета, находящ се в местността „Ботевско шосе“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №41/27.11.2006г.

8.имот №150002 с площ 23,090дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Ботевско шосе“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №112/18.09.2008г.

9.имот №154014 с площ 10,987дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Ружкова туфа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №7/07.08.2006г.

10.имот №154021 с площ 23,797дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Ружкова туфа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №8/07.08.2006г.

11.имот №154022 с площ 20,432дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Ружкова туфа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №6/03.07.2006г.

12.имот №183011 с площ 8,418дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:трета, находящ се в местността „Под окопа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №261/29.05.2012г.

13.имот №188002 с площ 4,000дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:трета, находящ се в местността „Под окопа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №270/26.06.2012г.

14.имот №188004 с площ 7,067дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:трета, находящ се в местността „Под окопа“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №269/26.06.2012г.

15.имот №288001 с площ 578,606дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Шумака“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №231/19.04.2011г.

16.имот №288025 с площ 13,269дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Шумака“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №100/18.09.2008г.

17.имот №288027 с площ 11,324дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята:четвърта, находящ се в местността „Шумака“ в землището на с.Хайредин, актувана с Акт за частна общинска собственост №101/18.09.2008г.

 

За имотите има вписан договор за наем, който изтича в края на стопанската 2012/13г.

 

         2.Начална тръжна цена.

         Началната тръжна цена е определена с Решение №127 от Протокол №13/12.10.2012г. на ОбС и е в размер на 700лв. без ДДС за декар.

 

3.Вид на търгът:с явно наддаване. 

 

         3.Място и време за оглед на продаваните имоти: всеки работен ден от 08,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч. съвместно със служител от Общината най-късно до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупени  книжа за участие в търга.

 

         4.Депозитът за участие  е в размер 10 на сто върху началната тръжна цена на конкретния имот, за който кандидатства участника, вносими по банковата сметка на Община ХайрединIBAN:BG25STSA93003390040806, BIC:STSABGSF, Банка ДСК ЕАД-Клон Козлодуй. Депозитът служи като гаранция за сериозността на намерението да се участва в търга и се връща след приключването му. Внесеният депозит не се връща в случай, че :

1.     Допуснатите до участие лица откажат да наддават и да спечелят търга дори по начална тръжна цена;

2.     Лицата, които са обявени за победители в търга откажат да заплатят предложената от тях цена.

 

         5.Заинтересованите лица могат да закупят копие от тръжната документация всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. от Общинска администрация Хайредин - “Месни данъци и такси” срещу заплащане на цена от 25,00лв., най-късно до 17,00ч. на 15.11.2012г.

 

         6.Срок и място за подаване на документация/оферта/ за участие всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. в сградата на Община Хайредин, най-късно до 17,00ч. на 15.11.2012г. Лицата, които не са подали оферта до изтичане на посочения по-горе срок няма да бъдат допуснати до участие в търга.

 

         7.Място, ден и час за провеждане на търга: на 16.11.2012г. от 10,00ч. в административната сграда на Община Хайредин,  с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135, в Заседателната зала, етаж 2.

 

8.Стъпка на наддаване:

Стъпката за наддаване е определена с Решение №128 от Протокол №13 от 12.10.2012г. на ОбС и е в размер на  десет на сто от началната тръжна цена на имотите.

         9.Начин на провеждане на търга: Съгласно разпоредбите на Глава седем “Условия и ред за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс” от Наредба №5 на ОбС-Хайредин.

 

         10.Изисквания към участниците:

 

         Участници в търга могат да бъдат всякакви физически или юридически лица, които са представили документация/оферта/ за участие в запечатан плик, която включва  следните документи:

1.     Заявление за участие по образец;

2.     За юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписвания;

3.     За физическо лице – копие от документ за самоличност;

4.     Удостоверение от Агенцията по вписвания, че фирмата не е обявена в несъстоятелност и не е  в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намира в ликвидация; 

5.     Пълномощно с нотариална заверка, когато се участва чрез пълномощник;

6.     Копие от документ за закупени тръжни книжа;

7.     Копие от документ за внесен депозит;

8.     Валидно удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата и осигурителните фондове в оригинал или заверено копие.

       9.Документ за липса на финансови задължения към Общината.

     10.Декларация за извършен оглед на  имота.

     11.Проекто-договор по образец, парафиран от кандидата.

     12.Списък на документите съдържащи се в плика с документацията.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот поставят в плика за участие заявление за участие по образец, декларация за извършен оглед на  имота и банково бордеро за внесен депозит за всеки имот поотделно.

 

         II.Назначавам Комисия в състав:

         НЕ СЕ ЧЕТЕ …

         ІІI.Утвърждавам тръжната документацията за провеждане на търга като неразделна част от настоящата заповед.

         Условията  и предмета на търга, началната цена, изискванията към участниците и срока за подаване на документите за участие да се обнародват в един местен ежедневник – вестник “Зов нюз“, публикуват се в интернет-страницата на Общината най-малко 15 дни преди датата на провеждането на търга.

         Извлечение от заповедта, с изключение на състава на комисията, да се залепи на информационните табла в сградите на Общинската и кметските администрации в 3-дневен срок от нейното издаване.

         Копие от заповедта да се връчи на всеки от комисията.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

ТОДОР АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Хайредин